Sähköpostia voit lähettää seuraavalla osoitteella: 

Olen kiinnittänyt huomiota Keravalla sijaitsevien pysäköintitalojen ja -hallien
paloturvallisuuden epämääräisyyteen. Sammuttimia on harvoin paikoillaan ja
hätäpoistumisteitä on lukittu tai lukot ovat rikki, eikä ovia saa tarvittaessa 
auki. Yhteensä 6 lukossa olevaa hätätietä! Alkusammutuskalusto on suurimmassa 
osassa parkkihalleista todella huonoa.


Seuraavat tiedot päivitetty 8.5.2007


Anttilan parkkitalo
Kultasepänkatu 5
Keskikatu 2
Keuda-talon parkkihalli
Keskikatu 6
Nikkarin pysäköintilaitos
Kahverin parkkihalli
Aleksi13 parkkihalli
Aleksintorin parkkihalli

PRISMA yllätti positiivisesti

Mitä rakentamismääräykset sanovat?

Ehdotus asian parantamiseksi

Anttilan eli POHJOLAN parkkitalo

Kierros Keravan Anttilan parkkitalossa oli aika lohduttoman tuntuinen. Jokaisessa kerroksessa oli yksi paloposti ja sammutinkaappi, mutta yhdessäkään ei ollut sammutinta. Letku puuttui kaikista muista paitsi ylimmästä, ulkokerroksesta. Siellä tosin oli se tilanne, että vesi oli katkaistu, eikä paloposti voi toimia. Paloletkun suutinkin puuttui. Parkkitalossa on kyllä sprinkler kellarikerroksissa, mutta ylemmissä kerroksissa niitä ei ole. Sprinkler ei toimi, jos vesi on poikki. Niinikään pienehkön palonalun sammuttaminen ei onnistu, vaan pitää odotella isompaa roihua, kunnes sprinkler aktivoituu. Anttilan parkkitalossa sprinkler on siis ainoastaan kellarikerroksissa. Palopostit ovat rakenteeltaan sellaisia, että letku on tyhjänä ja se kiinnitetään erikseen talon rakenteiden sisältä tulevaan putkeen ja avataan erillisellä avaimella. Sprinkerttömissä kerroksissa olisi hyvä olla edes paloilmoittimet, mutta niitä ei ilmeisesti ale aikoinaan vaadittu. Rakennus on jo iäkäs. Tämä kuitenkin mielestäni edellyttäisi palohälytysnappien parempaa merkitsemistä. Nyt niitä ei ole erikseen osoitettu vaan sijaitsevat ovien vieressä. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Otin sähköpostitse yhteyttä Keravan palotarkastajaan, Jari Havaan: Päivää Kiersin eilen parissa keravaisessa parkkihallissa. Kultasepänkadulla ja Anttilan parkkitalossa. Varsinkin jälkimmäinen pisti ihmettelemään, koska yksikään vesiposti ei ollut toiminnassa eikä ainuttakaan sammutinta löytynyt koko pysäköintitalosta. Riittääkö pelkkä sprinklerjärjestelmä? Jos on automaattinen sammutusjärjestelmä, tarvitaanko silloin lainkaan alkusammutuslaitteita? Terveisin Matti Käki Palotarkastaja Hava soittikin minulle ja kertoi, että asia on tapauskohtainen. Nyt eivät ilmeisesti aikone puuttua asiaan vaan seuraavassa palotarkastuksessa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kävin tutustumassa Anttilan talon rakennuslupiin enkä löytänyt sieltä minkäänlaista selostusta vaadituista alkusammutuskalustosta. Siellä oli kyllä eräsa muutoshakemus jossa oli mainittu, että kerrosten välillä on pikapaloposti ja viitattu niihin paloturvallisuuden kohdalla. Kävin pelastuslaitokselta kysymässä onko heillä kyseisen talon ensimmäisestä palotarkastuksesta (käyttöönottotarkastus?) mitään asiakirjaa mutta sitä ei löytynyt. Kertoivat myös, että asiakirjoja ei voitaisi näyttää minulle koska en ole asianosainen. Kyseinen asiakirja on käsittääkseni julkinen mutta tässä tapauksessa ilmeisesti niitä säilyttävä viranomainen voi itse päättää niiden esittämisestä niitä pyytävälle henkilölle. Mitään muuta selitystä en asiaan saanut. Laki kertoo seuraavaa: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 § Julkisuusperiaate Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. 4 § Viranomaiset Viranomaisilla tarkoitetaan tässä laissa: 4) kunnallisia viranomaisia; 5 § Viranomaisen asiakirja Viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Viranomaisen laatimana pidetään myös asiakirjaa, joka on laadittu viranomaisen antaman toimeksiannon johdosta, ja viranomaiselle toimitettuna asiakirjana asiakirjaa, joka on annettu viranomaisen toimeksiannosta tai muuten sen lukuun toimivalle toimeksiantotehtävän suorittamista varten. 2 luku Asiakirjan julkiseksi tuleminen 6 § Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tuleminen 8) päätös, lausunto, toimituskirja ja viranomaisen sopimusosapuolena tekemä ratkaisu sekä niiden käsittelyä varten viranomaisessa laaditut muistiot, pöytäkirjat ja muut kuin 1–3 tai 5–7 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, kun päätös, lausunto, toimituskirja tai sopimus on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu; 3 luku Oikeus saada tieto asiakirjasta 9 § Tiedonsaanti julkisesta asiakirjasta Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Tiedon antaminen asiakirjasta, joka 6 ja 7 §:n mukaan ei ole vielä julkinen, on viranomaisen harkinnassa. Harkinnassa on otettava huomioon, mitä 17 §:ssä säädetään. > Alin kerros (sprinkler): Seuraava ylöspäin (sprinkler): Ja taas seuraava kerros (ei sprinkleriä). Ja taas. Tämä on yleisimmin käytettyjen kerrosten välissä (ei sprinkleriä). Ylin eli ulkokerros. Siellä oli jopa letku jäljellä, mutta ilman suutinta. Tosin letkusta ei paljon iloa olisi, koska vesiposti on pois käytöstä.

EHDOTUS: Sammuttimen yhteyteen laitetaan automaattinen paloilmoitus. Jos sammuttimen irrottaa paikaltaan, se aiheuttaa automaattisesti palohälytyksen. Ei kovinkaan hankala järjestää varsinkaan sellaisissa tiloissa, joissa on jo valmiita palohälytysnappi.


Nyt tilanne on sellainen, että palotarkastajat joutuvat katsomaan asiaa
sormien välistä, koska sammuttimet ovat ilkivallan kohteina. Jos niissä
olisi hälytyssysteemi ja maininta hälytyksen aiheutumisesta, vähenisivät 
ilkivallanteot ja varastelut. Asiaa parantaisi entisestään valvontakamera.
Nykyaikainen valvontakamera on melko edullinen ja se viimeistään takaisi
tärkeän alkusammutuskaluston kunnossa pysymisen huomattavasti paremmin, 
kuin nykyinen täysin vartioimaton systeemi. Valvontakameran välityksellä
voisi myös nähdä, onko hälytys tullut esimerkiksi ilkivallan vuoksi,
jolloin paikalle voisi ohjata poliisin pelastuslaitoksen sijaan. Toki
palohälytys vaatii nykyään aina pelastuslaitoksen paikalla käynnin, joten 
tuo vaatisi jonkinlaista uudelleenorganisoitia. 

Jos automaattinen hälytys palolaitokselle aiheuttaisi liikaa vääriä ilmoituksia,
voisi laittaa vaikka kovaäänisen pillin huutamaan parkkihallissa. Maksavathan
ne sammuttimetkin aikaa myöten, jos joudutaan usein uusimaan. Maailmalla on
myytävänä pineiä, voimaksäänisiä hälyttimiä sammuttimiin. Se ainakin hieman
nostaisi kynnystä varastaa sammutin.

Yhdessäkään kaapissa, joista sammutin oli viety tai puuttui, ei ollut
sammutinkaapin mukana tulevaa pleksisuojusta. Se auttaisi asiaa jos
sen vielä sinetöisi. Viereen lappu: "Alueella tellentava kameravalvonta"
toisi lisää ajateltavaa ilkivallantekijöille ja varkaille.

Valvontakameraan kohdistuva ilkivalta on tietysti yksi huomioonotettava asia. 
Valvontakamera voitaisiin sijoittaa vaikka sammuttimen taakse, jolloin kamera 
kuvaa sammuttimen pois ottamisen, ennen kuin kamera mahdollisesti särjetään.Rakentamismääräykset

Rakentamismääräykset edellyttävät, että jokaisen suojaustason laitoksessa on oltava myös pienimmän suojaustason välineistö, eli alkusammuttimet. E4 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Autosuojien paloturvallisuus Ohjeet 2005 Ympäristöministeriön asetus autosuojien paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2005 2.1 Suojaustasot Suojaustaso 1 Tavallinen alkusammutuskalusto. Suojaustaso 2 Automaattinen paloilmoitin sekä suojaustason 1 mukainen alkusammutuskalusto. Suojaustaso 3 Automaattinen sammutuslaitteisto sekä suojaustason 1 mukainen alkusammutuskalusto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Suojaustaso 1 Tavallinen alkusammutuskalusto Yli 200 m 2 :n autosuoja varustetaan palonalkujen sammuttamiseen tarkoitetuilla laitteilla, kuten käsisam-muttimilla tai paloposteilla. Käsisammuttimina tulevat kysymykseen vähintään 27A 144B-teholuokan käsisammuttimet. Sammuttimet sijoitetaan tarkoituksenmukaisesti, yksi sammutin kutakin alkavaa 300 m 2 kohti. Avoimessa suojassa ja tarvittaessa muussakin lämmittämättömässä suojassa käytetään pakkasenkestäviä sammuttimia. Palopostit ovat sovellettavan standardin mukaiset ja siten sijoitetut, että niillä ulotutaan sammuttamaan suojan kaikkiin tiloihin. Pikapalopostit tulevat kysymykseen vain lämpimässä suojassa. Alkusammutuskalusto sijoitetaan näkyvälle ja helposti luokse päästävälle paikalle. Sijoituspaikan eteen ei saa pysäköidä ajoneuvoja. Pysäköintikielto merkitään selvästi. Alkusammutuskaluston paikka merkitään hyväksytyin merkinnöin. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tästä on juttu 28.5.2007 Keski-Uusimaa -lehdessä. Siellä Keravan johtava palotarkastaja, Jussi Rahikainen kertoo, että alkusammutuskalusto vaihtelee sen mukaan, kuinka iso tai minä vuonna halli on rakennettu. "Alkusammuttimia tai paloposteja on vaadittu vuonna 2005 voimaan tulleiden määräysten mukaan jo 200 neliön parkkihalleihin. Vanhoissa ohjeissa määräykset ovat olleet osittain erilaisia ja mikäli autohallit ovat silloisen rakennusluvan mukaisia, me emme voi takautuvasti määrätä niihin nykylainsäädännön mukaisia ratkaisuja". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kaivoin esille vanhemmat rakentamismääräylkset vuodelta 1997 ja jo siellä kerrotaan aivan sama asia. Eli yli 200 neliömetrin autosuojissa pitää olla alkusammutuskalusto. Soitin Jussi Rahikaiselle ja hän kertoi, että kyseinen ohje ei ole laki vaan ainoastaan suositus siitä, miten voidaan rakentaa paloturvallinen autosuoja. Rakennuslupa kertoo sen, miten paikka on varustettava ja tarkkaan palotarkastukseen vaadittaisiin kyseisen rakennuksen rakennusluvan esille etsiminen. Tämä voi toisinaan olla hyvinkin työlästä. E4 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Autosuojien paloturvallisuus Ohjeet 1997 Suojaustaso 1 Tavallinen alkusammutuskalusto Yli 200 m 2 :n autosuoja varustetaan palonalkujen sammuttamiseen tarkoitetuilla laitteilla, kuten käsisam-muttimilla tai paloposteilla. Käsisammuttimina tulevat kysymykseen vähintään 27A 144B-teholuokan käsisammuttimet. Sammuttimet sijoitetaan tarkoituksenmukaisesti, yksi sammutin kutakin alkavaa 300 m 2 kohti. Avoimessa suojassa ja tarvittaessa muussakin lämmittämättömässä suojassa käytetään pakkasenkestäviä sammuttimia. Palopostit ovat sovellettavan standardin mukaiset ja siten sijoitetut, että niillä ulotutaan sammuttamaan suojan kaikkiin tiloihin. Pikapalopostit tulevat kysymykseen vain lämpimässä suojassa. Alkusammutuskalusto sijoitetaan näkyvälle ja helposti luokse päästävälle paikalle. Sijoituspaikan eteen ei saa pysäköidä ajoneuvoja. Pysäköintikielto merkitään selvästi. Alkusammutuskaluston paikka merkitään hyväksytyin merkinnöin. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Olin puhelinyhteydessä 8.6.2007 Pohjolan kiinteistöistä vastaavaan Kari Kangasmaahan joka kertoi, että asia on heidän tiedossaan. Olivat lukeneet sen lehdestä ja Kangasmaa lupasi, että asialle tehdään jotain kesän kuluessa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kultasepänkatu 5

Kultasepänkatu 5:ssä sijaitseva entinen Alkon parkkitalo. Parkkitalossa on runsaasti paloilmoitusnappeja, mutta vain hyvin harva niistä oli merkitty. Sammuttimia oli siellä täällä, mutta alimassa kerroksessa sammuttimeen ei päässyt käsiksi, koska ovi oli lukossa. Toinen lukituista ovista oli hätäpoistumistie, joka pitäisi aina saada auki! Muita sammuttimia kerroksessa ei ollut.

Keskikatu 2

Seuraava parkkitalo Keskikadulla on sen verran uusi, että siellä on automaattinen paloilmoitin. Yhtään ainutta sammutinta ei paikalla ollut jäljellä. Yksi kaappi oli irrotettu seinästä.

Keuda-talo

Edellistä parkkitaloa melkein vastapäätä sijaitsee Keuda-talo eli Keravan ammattiopisto. Siellä sammutintilanne oli parempi. Hallissa oli kaksi sammutinta mutta huolestuttavaa on toisen hätäpoistumistien lukon rikkinäisyys! Ovea ei saa lainkaan auki. Joku on ilkivaltaisesti rikkonut lukon avausnupin. Toisessa päässä hallia olevan hätätien eteen oli pysäköity kaksi autoa niin, että ne haittaavat poistumista. Lattiaan olisi voitu maalata raidoitus ja asentaa oveen pysähtymninen kielletty -liikennemerkki. Nyt pysäköijät eivät huomaa, että kohdalla on hätäpoistumistie koska ovi ei kunnolla erotu taustasta.

Keskikatu 6

Pienehkö parkkitalo joka on varustettu isoilla lasittomilla ikkunoilla. Siellä ei ollut yhtään ainutta sammutinta enkä myöskään havainnut paikkoja, joissa niitä olisi ylipäätään ollut kiinni.

Nikkarin pysäköintilaitos

Nikkarin pysäköinti Oy sijaitsee edellistä vinosti vastapäätä ja on melkoisen iso. Bruttoala 7 500 m2 ja autopaikkoja 260 kpl. Siellä on valoisaa ja avaruutta on runsaasti. Sammutinkaappeja on vaikka muille jakaa. Pitkälti kolmattakymmentä. Mutta kas kummaa. Yhdessäkään sammutinkaapissa ei ollut sammutinta. Laitos on kuitenkin jo käytössä. Sen oli ainakin tarkoitus valmistua 1.11.2006. Arvelin ensin, että kyseessä olisi unohdus rakentamisen tiimellyksessä, mutta minulle kerrottiin, että sammuttimet varastettiin melkein heti kaapeistaan. Laitoin palautetta sammutinasiasta ja sain vastauksen: 8.5.2007 Päivää. Kävin tänään Nikkarin pysäköintitalossa. Todella hieno ja avara paikka. Tilaa ruhtinaallisesti. Huomasin, että sammutinkaapeista puuttui sammuttimia. Rakennus on kuitenkin ollut jo jonkin aikaa käytössä. Onkohan jollain käynyt nyt rehellinen unohdus asian tiimoilta? Asia olisi varmaan hyvä hoitaa kuntoon. Muuten tuo paloturvallisuus näyttää olevan hienosti hoidettu. Ystävällisesti Matti Käki 9.5.2007 Hei Kiitos palautteesta. Asia vain on niin, että sammuttimet varastettiin kaapeista lähes välittömästi. Uudet sammuttimet on kyllä hankittu, mutta yhtiön hallitus harkitse vielä niiden sijoittamista. Ystävällisin terveisin Hannu Tuominen Kaupunginlakimies Koska sammuttimia on ollut pitkälti kolmattakymmentä (noin 25 kpl) ja jokainen sammutin painaa bruttona noin 10 kg, on koko lasti painanut 250 kg. Eli on siinä varkaat saaneet kyllä jonkin verran huhkia. Rahallisestikin varkaus on kohtalainen. Jos yksi sammutin maksaa 64,00 e + ALV = 78,10 e (Kulmala) niin 25 sammutinta maksaa liki 2000 e. Eihän se tuollaisen ison pysäköintilaitoksen kokonaissummassa ole kovin suuri erä, mutta kuitenkin. Lisäksi tulevat asennuskulut. Ongelma on se, että kaapeista ei näe päälle päin, mikäli sammuttimet on viety. Siksi ehdotankin seuraavia toimenpiteitä kyseiseen taloon: - Sammutinkaapin avauskahvan päälle asennetaan kaapin mukana tuleva plexi. - Plexi sinetöidään näkyvästi, jotta rikkinäisyyden näkee helposti ohi kuljettaessa. - Asennetaan sammutinkaapin oveen tai seinään kyltti: "Tallentava kameravalvonta". Nämä olisivat nyt sellaisia aika edullisia ratkaisuja ja olen aika varma siitä, että varastelu ja vandalismi vähenisivät huomattavasti. Seuraava askel voisi sitten olla hälytyksen liittäminen kaappeihin. Sen voi tehdä joko langallisesti tai langattomasti. On olemassa erilaisia langattomia hälyttimiä. Tosissa on identifiointi, eli hälytin kertoo tarkan paikan. Toiset toimivat niin, että ne hälyttävät yleisesti. Jälkimmäinen toki on halvempi järjestelmä. Sekin voisi toimia hyvin, jos vaikka kytketään talon murtohälytykseen ja sille vielä (hyvin) kovaääniset pillit halliin. Ja sitten vielä samutinkaappiin tarra: AVAAMINEN AIHEUTTAA HÄLYTYKSEN! Muuten vaikuttaa hyvin asialliselta parkkitalolta. Invahissi on hieman hidas johtuen avoimesta rakenteesta. Hissikorina toimii lava. Nappia pitää painaa koko ajan, jotta hissi liikkuisi. Harmi, kun hissi on monen oven päässä parkkihallista. Olisi kätevämpää jos se olisi suoraan hallissa. Ehkä rakennemääräykset vaativat ovet väliin.

Kahverin parkkihalli

Kahverin parkkihalli on sammuttimien osalta hyvässä kunnossa. Ainakin kaapit on varustettu avaimilla, mikä antaa aiheen olettaa, että sisällä on sammutin. Huomautin asiasta joskus 10 vuotta sitten, kun hallista puuttui sammuttimia ja asia on sen jälkeen ollut kunnossa. Mutta ei Kahverin hallikaan moitteetta päässyt. Hätäpoistumistie hallin perällä on lukossa ja lukko rikki! Kahva pyöri ympäri eikä ovea saanut auki.

Aleksi13 parkkihalli

Kahverin parkkihallin vieressä on pienehkö halli, jossa oli jopa yksi luultavasti toimintakuntoinen paloposti. Harmi vaan, että juuri kyseinen paloposti sijaitsee kauimmaisessa nurkassa ja isojen rullakoiden takana. Palopostia ei näe hallista. Ikävämpää on, että kaksi hallin hätäpoistumistietä olivat lukossa! ¨¨

Aleksintorin parkkihalli

Aleksintorin parkkihalliin ajetaan automaattiovinen avauduttua alas kellariin. Paikka on hieman pimeähkö ja firmojen säilyttämää tavaraa on paljon, mutta alkusammutuslaitteet näyttivät olevan kohtalaisessa kunnossa. Sammuttimet olivat paikoillaan ja yhtä palopostia lukuunottamatta muut voivat jopa toimiakin. Sammutin- ja palopostikaappien ovet eivät tosin tahtoneet aueta kovin hyvin. Tässäkin hallissa oli erittäin ikävää huomata, että jälleen hätäpoistumistie oli lukossa! Kummallakin puolella lisäksi isoja kodinkoneita ilmeisesti odottamassa kierrättämistä.

PRISMA

PRISMAN parkkihalli yllätti positiivisesti. Sammuttimet olivat mitä ilmeisimmin paikoillaan ja hätäpoistumistiet oli varustettu aukaisunapeilla. Mitä nyt kärryjä oli palopostin edessä ja hieman tukkivat poistumistietä, mutta ne onneksi saa ainakin palopostin edestä helposti siirrettyä syrjään. Prismalla on ongelma kärryjen säilytystilan puutteesta. Asialle on luvattu tehdä jotain. Olen ehdottanut OTTO-automaatin siirtoa ja kyseisen tilan ottamista kärryille. Keravan Prisman kärrytilanne